تجهیزات خدماتی گروه شیمی
  «آزمایشگاه اشعه ایکس» تلفن: 31452173-041
 
1- 
پراش اشعه ایکس (XRD)  

 ساخت آلمان  Bruker, D8-Adnance
کاربرد: آنالیز طیف وسیعی از نمونه­ ها و ساختار سنجی فلزات و مواد کریستالی 
 بر پایه کار با اشعه X و تفرق سنجی آن 
2-
 
گرماوزن سنجي (TGA)

ساخت سوئیس  Mettler Toledo, TGA/SDTA 851 e
کاربرد: بررسی فرآیندهای جذب (واجذب)، تخریب، پایداری حرارتی، مراحل افت وزنی
و شرایط دمای آن، مواد کمپلکس و ارائه تغييرات گرمايي در ارتباط با تغيير جرم نمونه
از قبيل تجزيه، تصعيد، احياء، واجذب­، تبخير و اندازه ­گیری پایداری حرارتی 
3-

   

کالریمتری روبشی تفاضلی (DSC)

 ساخت سوئیس Mettler Toledo, DSC 822 e 
کاربرد: آنالیز حرارتی طیف وسیعی از مواد و تعیین درجه خلوص، پردازش داده­ ها
و اندازه ­گیری پارامترهای حرارتی نظیر دمای ذوب، دمای شیشه ­ای، دمای بلورینگی
 و گرمای ویژه (Cp) و تعيين تغييرات آنتالپي همراه با انتقال ­هاي درجه اول مواد و
 اندازه­ گیری انرژی و محاسبه دقیق ظرفیت گرمایی  

 
  «آزمایشگاه FT-IR »

 
4-
 
کروماتوگرافي گازی- طیف سنج جرمي (GC-Mass)   

ساخت انگلستان   Thermo Finnigan, Trace MS plus+Trace GC
کاربرد: جداسازی و شناسایی اجزای موجود در مواد فرار و شناسایی نوع و
 مقادیر اجزای تشکیل دهنده ترکیبات و تعيين مقدار فراكسيونهاي مواد فرار
مثل اسانسها و ... 
5-
 
اسپکتروفوتومتر زیرقرمز (FT-IR)   

ساخت آلمان Bruker, VECTOR 22
کاربرد: امکان شناسایی ترکیبات با توجه به رفتار و ارتعاشات گروه هاي عاملي
 آنها در ناحیه زیر قرمز و ارائه طیف جهت تعیین ساختار ترکیبات و شناسایی
ترکیبات آلی و معدنی و گروههای عاملی آنها 
تاریخ : پنجشنبه 12 آذر 1394


مطالب مرتبط محتوای صفخه
دسترسی صفحه اصلی - [838]
پروژه ها - [964]
لیست قیمت تجهیزات - [3862]
مراحل درخواست انجام خدمات - [812]
اینترو - [1148]
معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [7045]
اهداف و چشم انداز - [2645]
مدیریت و کارکنان آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [3718]
راهنمای نحوه استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی - [11712]
اطلاعات تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [8358]
فرم درخواست آنالیز - [1679]
تجهیزات آزمایشگاه مرکزی - [11654]
تجهیزات خدماتی گروه زیست شناسی - [1233]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی - [1978]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی - [1158]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و انتقال ژن و کشت بافت تلفن: 31452096-041 - [1118]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه ای - [1136]
آزمایشگاه های شاخص دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [1584]
تجهیزات خدماتی گروه برق - [1101]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه مکانیک سیالات - [3096]
تجهیزات خدماتی گروه عمران - [984]
خطا در پرداخت - [515]
پرداخت شد - [505]