تجهیزات خدماتی آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه ای
1- 
کروماتوگرافی گازی  (GC)   

ساخت آلمان Philips, Pu4410C
کاربرد: جداسازی و شناسائی برخی از ترکیبات آلی فرار با نقطه جوش زیر 
350 درجه، اندازه ­گیری پروفیل اسیدهای چرب، اندازه ­گیری انواع گازها،
آنالیز ترکیبات آلی فرار  

2-


 
 طیف سنج جذب اتمي (AAS)
 
 ساخت استرالیا  Varian Spectra,Varian Spectra AA 220FS  
 کاربرد: آنالیز مقادیر کم فلزات  در نمونه ­های مختلف زیست محیطی،
دارویی و بیولوژیکی
3- 
طیف سنج ماوراء بنفش/مرئی (UV-Vis)  

 ساخت چین + PG Instruments, T80
 کاربرد: آنالیز ترکیبات آلی و رنگی و ترکیبات مولکولی جاذب نور UV  
و امکان طیف گیری جذبی در ناحیه nm 190 تا 1100 و تعیین غلظت
 جسم حل شده موجود در حلال 


تاریخ : پنجشنبه 12 آذر 1394


مطالب مرتبط محتوای صفخه
دسترسی صفحه اصلی - [838]
پروژه ها - [964]
لیست قیمت تجهیزات - [3862]
مراحل درخواست انجام خدمات - [812]
اینترو - [1148]
معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [7045]
اهداف و چشم انداز - [2645]
مدیریت و کارکنان آزمايشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [3718]
راهنمای نحوه استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی - [11712]
اطلاعات تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [8357]
فرم درخواست آنالیز - [1679]
تجهیزات آزمایشگاه مرکزی - [11654]
تجهیزات خدماتی گروه زیست شناسی - [1233]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی - [1978]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی - [1157]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و انتقال ژن و کشت بافت تلفن: 31452096-041 - [1117]
تجهیزات خدماتی گروه شیمی - [1380]
آزمایشگاه های شاخص دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - [1584]
تجهیزات خدماتی گروه برق - [1101]
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه مکانیک سیالات - [3096]
تجهیزات خدماتی گروه عمران - [984]
خطا در پرداخت - [515]
پرداخت شد - [505]