تجهیزات آزمایشگاه دانشکده گیاه پزشکی
تاریخ آخرین ویرایش: 1397/11/12
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی
ژل اسکن (Gel Scan)
ساخت استرالیا Corbett research, GF 2000
کاربرد: اسکن کردن تصاویر ژل و انتقال آنها به کامپیوتر و جدا کردن قطعات مختلف DNA
میکروسکوپ فاز کنتراست (Phase Contrast Microscope)
 ساخت ژاپن Olympus, BX 53
کاربرد: مطالعه سلولهای زنده و فرآیندهایی مثل تقسیم سلولی، مطالعه تک سلولیها، باکتریولوژی، سیتولوژی و هیستولوژی و مطالعات صنعتی چون پلاستیکها، فیبرها و کریستالها