تجهیزات آزمایشگاه دانشکده زراعت و گیاهان دارویی
تاریخ آخرین ویرایش: 1397/11/12
تجهیزات خدماتی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی
دستگاه فوتومتر نشر شعله ای (Flame Photometer)  
ساخت انگلستان ، شرکت JENWAY، مدل PFP-7 
کاربرد: اندازه گیری مستقیم نور حاصل از سوختن فلزات سدیم، پتاسیم، کلسیم و لیتیم 
سوکسله یا عصاره گیر (Suxhlet) 
ساخت ایران، شرکت فن آزما گستر
کاربرد: استخراج مواد غیر فرار نظیر چربیها و عصاره گیری از قسمتهای مختلف گیاهان 
کلونجر یا اسانس گیر (Clevenger)
ساخت ایران، شرکت فن آزما گستر 
کاربرد: استخراج ترکیبات فرار و روغنی مانند اسانسها از قسمتهای مختلف گیاه