تجهیزات آزمایشگاه دانشکده زیست شناسی
تاریخ آخرین ویرایش: 1397/11/12
آزمایشگاه فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی
دستگاه استخراج خودکار اسیدهای نوکلئیک
 ساخت آلمان  Bruker, D8-Adnance 
کاربرد: استخراج DNA در پژوهش های پزشکی مولکولی، روشهای تشخیص و کنترل کیفیت مولکولی، تحقیقات امنیتی و جنایی در آزمایشگاههای نظامی