تجهیزات آزمایشگاههای دانشکده شیمی
تاریخ آخرین ویرایش: 1397/11/12
آزمایشگاه اشعه ایکس
پراش اشعه ایکس (XRD)   
 ساخت آلمان  Bruker, D8-Adnance 
کاربرد: آنالیز طیف وسیعی از نمونه ها و ساختار سنجی فلزات و مواد کریستالی بر پایه کار با اشعه X و تفرق سنجی آن 
گرماوزن سنجي (TGA)
ساخت سوئیس  Mettler Toledo, TGA/SDTA 851 e
کاربرد: بررسی فرآیندهای جذب (واجذب)، تخریب، پایداری حرارتی، مراحل افت وزنی و شرایط دمای آن، مواد کمپلکس و ارائه تغييرات گرمايي در ارتباط با تغيير جرم نمونه از قبيل تجزيه، تصعيد، احياء، واجذب­، تبخير و اندازه ­گیری پایداری حرارتی 
کالریمتری روبشی تفاضلی (DSC)
 ساخت سوئیس Mettler Toledo, DSC 822 e 
کاربرد: آنالیز حرارتی طیف وسیعی از مواد و تعیین درجه خلوص، پردازش داده ها و اندازه ­گیری پارامترهای حرارتی نظیر دمای ذوب، دمای شیشه ای، دمای بلورینگی و گرمای ویژه (Cp) و تعيين تغييرات آنتالپي همراه با انتقال هاي درجه اول مواد و اندازه گیری انرژی و محاسبه دقیق ظرفیت گرمایی
آزمایشگاه FT-IR
کروماتوگرافي گازی- طیف سنج جرمي (GC-Mass)   
ساخت انگلستان   Thermo Finnigan, Trace MS plus+Trace GC
کاربرد: جداسازی و شناسایی اجزای موجود در مواد فرار و شناسایی نوع و مقادیر اجزای تشکیل دهنده ترکیبات و تعيين مقدار فراكسيونهاي مواد فرار مثل اسانسها و ...
اسپکتروفوتومتر زیرقرمز (FT-IR)   
ساخت آلمان Bruker, VECTOR 22
کاربرد: امکان شناسایی ترکیبات با توجه به رفتار و ارتعاشات گروه هاي عاملي آنها در ناحیه زیر قرمز و ارائه طیف جهت تعیین ساختار ترکیبات و شناسایی ترکیبات آلی و معدنی و گروههای عاملی آنها