اعضای کارگروه HSE
تاریخ آخرین ویرایش: 1397/12/05
  • رئیس دانشگاه (رئیس شورا)
  • معاون پژوهش و فناوری (نایب رئیس شورا)
  • معاون آموزشی
  • معاون اداری و مالی
  • معاون دانشجویی
  • روسای دانشکده ­های مربوطه
  • رئیس حراست
  • مدیر امور فناوری یا رئیس آزمایشگاه مرکزی (دبیر شورا)