مدیریت و کارکنان
تاریخ آخرین ویرایش: 1399/11/26
سمت نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلات تلفن مستقیم آدرس ایمیل
مدیریت دکتر مهدیه صفرپور دکتری تخصصی شیمی کاربردی 04131452190 ac.safarpour@azaruniv.ac.ir
کارشناس سعیده نورشرق کارشناسی ارشد شیمی آلی 04131452190 - 04134327603 s.norsharg@yahoo.com