آزمایشگاه ها
تاریخ آخرین ویرایش: 1397/11/12
ردیف نام آزمایشگاه دانشکده / گروه مدیریت شماره تماس عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
1 آزمایشگاه مرکزی معاونت پژوهش و فناوری دکتر بهزاد سلطانی 04131452190  بلی
2 آزمایشگاه اشعه ایکس علوم پایه/ شیمی دکتر امیرعباس متین 04131452173 بلی
3 آزمایشگاه FT-IR علوم پایه/ شیمی دکتر امیرعباس متین 04131452173 بلی
4 آزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه ای علوم پایه/ شیمی دکتر حسین عبدالمحمدزاده 04131452130 بلی
5 آزمایشگاه فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی علوم پایه/ زیست شناسی دکتر نادر چاپارزاده 04131452139 بلی
6 آزمایشگاه فیزیک پیشرفته علوم پایه/ فیزیک دکتر کاظم جمشیدی قلعه --- بلی
7 آزمایشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت کشاورزی/ بیوتکنولوژی دکتر مقصود پژوهنده 04131452096 بلی
8 آزمایشگاه انتقال ژن کشاورزی/ بیوتکنولوژی دکتر مقصود پژوهنده 04131452096 بلی
9 آزمایشگاه فیزیولوزی گیاهان زراعی کشاورزی/ زراعت و گیاهان داروئی دکتر حمید محمدی 04131452523 بلی
10 آزمایشگاه پاتولوژی و سموم میکروبی آفات گیاهی کشاورزی/ گیاه پزشکی دکتر علی مهرور 04131452526 بلی
11 آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی کشاورزی/ گیاه پزشکی دکتر وحید فلاح زاده 04131452527 خیر
12 آزمایشگاه مکانیک سیالات فنی و مهندسی/ مکانیک دکتر رضا غرائی 04131452468 خیر
13 آزمایشگاه تحقیقاتی سازه فنی و مهندسی/ عمران دکتر علیرضا انتظاری 04131452475 خیر
14 آزمایشگاه تکنولوژی بتون فنی و مهندسی/ عمران دکتر بهمن شروانی تبار 04131452219 خیر
15 آزمایشگاه مکتب (کیفیت توان) فنی و مهندسی/ برق دکتر محمدرضا بنائی 04131452098 خیر
16 آزمایشگاه عایق و فشار قوی فنی و مهندسی/ برق دکتر وحید بهجت 04131452065 خیر