تجهیزات آزمایشگاه مرکزی
تاریخ آخرین ویرایش: 1397/11/12
دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy (AFM 
ساخت سوئیس ، شرکت Nanosurf ، مدل FLEX AFM 
کاربرد: بررسی خواص و ساختار سطحی مواد در مقیاس نانومتر و بررسی توپوگرافی سطح انواع مختلفی از نمونه ها
خدمات قابل ارائه : ارائه تصویر توپوگرافی و تصویر سه بعدی از سطح نمونه ها و امکان بررسی تغییر فاز مواد
جهت مشاهده محدودیتهای دستگاه برای ارسال نمونه فایل زیر را ملاحظه فرمایید.
محدودیت دستگاه AFM.pdf
دستگاه آنالیز عنصری (Elemental Analysis (CHNS 
ساخت ایتالیا ، شرکت  EUROVECTOR  ، مدل EUROEA3000
کاربرد: تعیین میزان دقیق عناصر C، N، H و S در نمونه های ترکیبات آلی و معدنی
خدمات قابل ارائه: ارائه درصد عناصر به همراه نمودار جهت شناسایی ترکیبات
دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electron Microscopy (SEM 
ساخت هلند ، شرکت Phenom ، مدل ProX
کاربرد: امکان بررسی فازها، ذرات، مورفولوژی و آنالیز شیمیایی، ترکیب، سطح و ریزساختارهای داخلی در ابعاد میکرونی و نانومتری
 خدمات قابل ارائه : تهیه تصاویر با بزرگنمایی حداکثر 130 هزار برابر از نمونه های مختلف و انجام آنالیز نیمه کمی عناصر به همراه نمایش طیف EDS